Voorwaarden

Algemeen:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomstig met IECS, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk door IECS is afgeweken. Elke afwijking is slechts van kracht indien en nadat dit door ons schriftelijk zal zijn bevestigd.

Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt de opdrachtgever tevens deze voorwaarden. Inkoop en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden IECS niet, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door IECS zijn aanvaard. Alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden betrekking hebben, zijn onderworpen aan Nederlandse recht. De toepasselijkheid van enig internationaal kooprecht wordt uitgesloten. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.

Prijzen:
Alle prijs opgaven zijn vrijblijvend, exclusief BTW, montage, verpakking en vracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten op basis van de op de dag van verzending geldende prijs. Orders beneden € 200,- excl. BTW en vrachtkosten, krijgen een toeslag van € 10,- voor administratie en verpakkingskosten.

Levering/Levertijd:
Levering geschiedt uitsluitend af magazijn en ongelost. Het geleverde dient gecontroleerd te worden op schades c.q. manco's bij ontvangst van de zaken. Bij constatering van manco's c.q. schade dient hiervan melding gemaakt te worden op de vervoersdocumenten. Een overeengekomen leveringtermijn wordt door ons zo goed mogelijk nagekomen. Overschrijding van deze termijn geeft de koper nimmer het recht op schadevergoeding, annulering of ontbinding van de overeenkomst.
Wij streven er naar om het product binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. (Let op dat de betaling via ideal 2-3 werkdagen in beslag neemt)  

Verzendkosten
Voor iedere verzending wordt een bijdrage van € 15,- voor verzend- en orderkosten in rekening
gebracht. Per extra collo wordt nog eens € 3,- in rekening gebracht.
Voor het versturen van een Europallet wordt € 37,- in rekening gebracht.

Verzendkosten voor België

1 collo €25,-, per extra collo wordt nog eens € 4,- in rekening gebracht.
Voor het versturen van een Europallet: wordt € 65,- in rekening gebracht.


Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden en diensten worden door IECS verricht onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat zij geschieden onder de verantwoordelijkheid van en vanwege de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaard IECS voor alle aanspraken van derden, hoe dan ook genaamd en krachtens welke titel dan ook. De opdrachtgever dient ter zake van de voltooiing van de werkzaamheden en diensten de werkopdracht te ondertekenen. Ondertekening voor akkoord betekent dat er geen direct waarneembare gebreken zijn en dat de verrichte diensten geheel beantwoorden aan de overeenkomst.

Overmacht:
In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbinden, zonder dat de koper hieraan enig recht op schadevergoeding of anderszins tegenover ons zal kunnen ontlenen. Gedurende de eerste 6 maanden van de overmacht is het de koper niet toegestaan de overeenkomst te ontbinden.

Eigendomsvoorbehoud:
Indien en zolang de betaling van de koopsom niet volledig heeft plaatsgevonden, behouden wij ons het eigendomsrecht voor van de door ons geleverde zaken en zijn wij gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen, gelijk de koper verplicht is deze zaken franco aan ons te retourneren. Een eventuele surplus bij onderhandse dan wel bij publieke verkoop van de teruggenomen zaken, zal aan de koper worden uitgekeerd.
Bij doorverkoop aan derden van (nog) niet betaalde goederen is de wederpartij gehouden om mee te werken tot het cederen van de totale vordering, op straffe van een boete van € 1000,- per dag bij niet medewerking.

Betaling:
Betaling geschiedt uitsluitend voor aflevering of binnen 5 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Wij zijn gerechtigd zekerheidstelling te verlangen voor het nakomen van betalingsverplichtingen, gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of uitsluiten onder rembours te leveren.
Betaling van orders van €  5.000,- (incl. BTW) binnen Nederland en hoger dient als volgt plaats te vinden.

-                75 % bij opdracht voor aflevering of voor aanvang werkzaamheden

-                25 % binnen 5 dagen na aflevering c.q. beëindiging werkzaamheden

Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper dan wel de opdrachtgever automatisch in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. Alsdan verbeurt koper of opdrachtgever dadelijk een vertragingsrente van 1% per maand, alsmede buitenrechtelijke incassokosten ad 20% van het factuurbedrag, onverminderd het recht van IECS om de werkelijke gemaakte kosten te vorderen. 

Garantie:
Onze garantie beperkt zich tot de garantieverplichting die onze eigen leverancier ten opzichte van ons op zich neemt, zulks geheel onder de voorwaarden als door de onze leverancier gehanteerd. standaard geldt een garantie van 12 maanden.Tenzij uitdrukkelijk anders te zijn overeengekomen

Aansprakelijkheid:
IECS is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiend uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.) gegevens verlies of vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan door onzorgvuldige of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door IECS geleverde goederen, is IECS niet aansprakelijk.
IECS accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de mogelijke directe of indirecte gevolgen en schade van eventueel op te treden software problemen in verband met de eeuwwisseling, dan wel in verband met de invoering van de Euromunt.

Afwijkingen:
IECS behoudt zich het recht voor om productspecificaties te wijzigen of zaken af te leveren die in geringe mate afwijken van de order, dit overeenkomstig met het factuurbedrag.

Alle prijzen en teksten/afbeeldingen  zijn ondervoorbehoud van drukfouten.

 

 


Frederikagracht 30, 6465 CS Kerkrade
Tel. +31(0)629517801
E-mail: info@iecs.nl